Злочинець не зміг викрасти авто, бо не зрозумів, як керувати електромобілем

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV / chevrolet.com

Аме­рика­нець Корі Ал­лен Патрік в кінці лю­того на­пав на водія елек­тро­мобіля і спро­бував вик­расти й­ого ма­шину. Однак не зміг цього зробити.

Водій електро­мобіля Chevrolet Bolt EV зу­пинив­ся на одній з ву­лиць в Остіні шта­ту Те­хас. До машини підій­шов двад­цятивось­мирічний Патрік і на­казав, щоб водій вий­шов з неї. Після бо­роть­би і пог­роз влас­ник за­лишив елек­тро­мобіль.

Че­рез сис­те­му, не над­то оче­вид­ну для водіїв зви­чай­них авто, Патрік не зміг поїха­ти з місця злочину, як не на­магав­ся.

Ця мо­дель об­ладна­на сис­те­мою без­клю­чово­го дос­ту­пу і за­пус­ку — ав­то­мобіль роз­бло­кує дверні зам­ки, як­що до нь­ого підій­де влас­ник зі спеціаль­ним радіоб­релком. Щоб вклю­чити Bolt EV, потрібно на­тис­ну­ти кноп­ку за­пус­ку по­руч з кер­мом, а щоб поїха­ти — пе­ревес­ти се­лек­тор в положен­ня Drive.

Тим ча­сом на до­помо­гу до влас­ни­ка елек­тро­мобіля прий­шов свідок, оз­броєний ма­чете, і зат­ри­мав нев­да­лого вик­ра­дача. Патріку заг­ро­жує до 20 років тюремно­го ув’яз­нення.

  • За да­ними Національ­ної поліції, у перші шість місяців 2017-го ро­ку в Україні було вик­ра­дено 3563 ав­то­мобілі.

Читайте також: Разом з платіжками за світло киянам надсилають «молитву грішника»